icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00061 [Network Tips]
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ Thin PC


รูปแบบของระบบ Thin-PC

มาตรฐานการใช้งานระบบพีซีในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 2000, ชุด MS Office 2000 และ I.E. ตั้งแต่ version 5.5 ขึ้นไป ซึ่งซอฟต์แวร์ในมาตรฐานนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นกว่าในระบบเก่า เช่น Windows 98, Office 97 เป็นต้น ทรัพยากรดังกล่าวนี้ได้แก่ CPU ที่มีความเร็วสูงขึ้น RAM ที่มีความจุมากขึ้น และ HARDDISK ที่มีความจุมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาของเครื่องพีซีรุ่นเก่าที่มีการใช้งานมาแล้ว 2-3 ปี ดังนั้นเพื่อให้พีซีรุ่นเก่าสามารถใช้งานในมาตรฐานซอฟแวร์ปัจจุบันได้ จึงเกิดหลักการของ Thin-PC ขึ้น

Thin PC คือ อะไร ?

Thin PC คือเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ทำหน้าที่เพียงการ แสดงผลการประมวลผลจากเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น โดยโปรแกรมการประมวลผลจะอยู่ที่เครื่องแม่ข่ายเกือบทั้งหมด ทำให้เครื่องพีซีรุ่นเก่าสามารถทำงานในมาตรฐานใหม่ได้

องค์ประกอบของระบบ Thin PC

 • เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่มีกำลังสูง 1 ตัว ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมการประมวลผลและประมวลผล พร้อมทั้งควบคุมการทำงานของ PC
 • เครื่องลูกข่าย (PC รุ่นเก่าที่ใช้งานอยู่เดิม)
 • ระบบเครือข่ายภายใน (Infrastructure ) หรือระบบ LAN (Local Area Network ) ที่เชื่อม Server กับ PC

หลักการทำงานพื้นฐาน

เครื่องลูกข่ายจะ boot ได้จาก Boot ROM แล้ว ขอ IP จากเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบเครือข่าย โดยเครื่องแม่จะแจก IP ไปให้เครื่องลูก แล้วจากนั้นเครื่องลูกจึงจะได้ Image File ไปเพื่อแสดงผลการทำงานตามที่ร้องขอ

ข้อดีของระบบ Thin PC

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องพีซีใหม่ โดยเพียงแต่ติดตั้ง Server เพียงตัวเดียวแทนการเปลี่ยนพีซีใหม่ทั้งหมด
 • ประหยัดเวลาในการดูแลรักษา Software เพียงแต่ดูแลเครื่อง Server เท่านั้น เพราะเครื่องลูกข่ายจะไม่มีโปรแกรมการทำงานติดตั้งอยู่
 • สามารถกำหนดมาตรฐานการใช้งานให้กับเครื่องพีซีได้ เช่น การกำหนด User Policy, Disk Quota, การใช้ Software เป็นต้น
 • เพิ่มความความปลอดภัยให้กับระบบพีซี เช่น การแพร่กระจายของไวรัส
 • สามารถเก็บสถิติการใช้งานของผู้ใช้ได้

คุณสมบัติเครื่องที่จะนำมาทำ Thin PC

 • CPU Pentium 100 KHz. ขึ้นไป
 • RAM 24 MB. Recommend ที่ 32 MB.
 • Main Board ที่มี PCI Slot

ซอฟต์แวร์ที่แนะนำให้ใช้กับ Thin PC

 • MS-Office
 • IE หรือ Web Browser อื่นๆ
 • Acrobat
 • อื่น ๆ

คุณสมบัติของเครื่อง Server

จำนวน User

ขนาด CPUไม่ต่ำกว่า

ขนาด RAM ไม่ต่ำว่า

ขนาด H/Dไม่ต่ำกว่า

10

P 4 2.53 GHz

512 MB

36 GB

20

P 4 2.66 GHz

768 MB

36 GB

30

P 4 2.8 GHz

1 GB

36 GB

40

Xeon 2.8 GHz

1.5 GB

36 GB

50

Xeon 2.8 X 2

1.7 GB

36 GB

60

Xeon 2.8 X 2

2 GB

36 GB

จากคุณ : NickService.Com [21 กุมภาพันธ์ 2549 - 16:12:15]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  SPEED TEST  |  Check IP WAN  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910