HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
  เงื่อนไขการรับประกัน    
  1. การรับประกันครอบคลุมถึงความเสียหาย หรือชำรุดของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพ
    ตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อบกพร่องในระหว่างผลิต
  2. เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค ยังคงรับผิดชอบต่อการรับประกัน ในกรณีเกิดความเสียหายภายหลังการปรับแต่ง
    ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยช่างบริการของ เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค เท่านั้น
  3. วันที่เริ่มรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ (ตามบิลใบกำกับภาษี)
  4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดลักษณะ รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์ไปดัดแปลง
    หรือปรับแต่งเพื่อนำไปใช้งานผิดลักษณะ ครอบคลุมถึงการใช้งานดังนี้
    4.1 การใช้งานที่ผิดไปจากสภาพปกติของเครื่อง
    4.2 ความเสียหายอันเกิดจากการใช้กระแสไฟเกิน (ไม่ใช้ Adapter ของบริษัท)
    4.3 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทบกระเทือน หรือทำเครื่องตกหล่น
    4.4 มีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อม หรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ชิ้นส่วนใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
    4.5 ความเสียหายอันเกิดจากการถูกน้ำ ความชื้น หรือสารเคมี
    4.6 เครื่องตกกระแทกพื้น ทำให้มีรอยร้าว แตกหัก หรือทำให้วงจรภายในหลุดเสียหาย
    4.7 เครื่องมีคราบน้ำหรือคราบสนิม Oxide เช่น โดนความชื้น หรือถูกน้ำฝน
    4.8 เครื่องหรือบอร์ดมีรอยไหม้ เช่น ถูกเผา หรือใช้ไฟเกิน
    4.9 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติทุกกรณี
  5. การรับประกันจะถูกยกเลิกหากหมายเลขผลิตภัณฑ์ (SN) ไม่ปรากฏอยู่บนตัวสินค้า
  6. การแกะเครื่องโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ จะทำให้การรับประกันถูกยกเลิก
  7. สินค้าที่ได้รับการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว จะได้รับการประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของสินค้าพร้อมอุปกรณ์เดิม
  8. การซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อม (ตามจริง) และค่าจัดส่ง 3,000 บาท
  9. หากผู้ส่งซ่อมไม่มารับสินค้าในเวลาที่กำหนดในระยะเวลา 2 เดือน ถือว่าผู้ส่งซ่อมสละสิทธิ์ และยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร
  10. ปัญหาอันเกิดจากการใช้งานในพื้นที่สัญญาณอ่อน หรือไม่มีสัญญาณ (SNR ควร > 15 / Loop ควร < 30)
  11. อุปกรณ์รับประกัน 1 ปี Adapter รับประกัน 3 เดือน
  เงื่อนไขการให้บริการด้านเทคนิค การบริการ Remote Support และการเคลมสินค้า
 
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการด้านเทคนิค และ Remote Support เฉพาะสินค้าที่นำเข้าโดยบริษัทฯ เท่านั้น
  2. ในการเคลมสินค้า ให้นำ Adapter ของผลิตภัณฑ์มาด้วยทุกครั้ง
  3. หากสินค้าที่นำมาเคลม อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะเคลมอุปกรณ์ให้ทันที
     
  ค่าบริการ Online Remote Support