HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
 
   สิทธิประโยชน์สำหรับ Dealer
   1. ได้รับการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์ ในรุ่นที่สั่งซื้อ
   2. ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการเข้าแข่งขันประมูลโครงการต่างๆ
   3. ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยืมสินค้าสำหรับ Demo หรือทดลองใช้งาน
   คุณสมบัติผู้สมัคร Dealer
   1. ทำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และให้บริการวางระบบเครือข่าย
   2. สามารถติดตั้งและให้บริการหลังการขายกับลูกค้าได้
   3. สามารถดูแลเรื่องการรับประกันสินค้ากับลูกค้าได้ (มีสินค้าสำรองในสต็อก)
   4. สั่งซื้อครั้งแรกตั้งแต่ 10 Unit ขึ้นไป
   เอกสารใช้ประกอบ ดังนี้
   1. แบบฟอร์มการรับสมัครของบริษัทฯ [มี 2 แผ่น] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
   2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
   3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจ
   4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ
   5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
   6. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของ
   7. หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน
   8. ทะเบียนการค้า
   9. หนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น
   10. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ
   [ ทุกรายการในข้อ 1-10 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกใบ ]
   [ การส่งเอกสาร ไม่รับเอกสารทาง FAX และ E-mail ]
   ตัวอย่างการจ่าหน้าซองเอกสาร
   ถึง แผนกขาย บริษัท เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค จำกัด (เพื่อสมัครตัวแทนจำหน่าย)
   ที่อยู่ 96/26 ซ.ตลาดปีนัง ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10111
   (96/26 Soi Peenang Market, Soontrongosa Rd., Klongtoey, Bangkok 10111)
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
   แผนกขาย 02  249  7910 ต่อ 101 (คุณนลินี)
   E-mail : nalinee@corecasys.com