HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
ใบอนุญาตเลขที่ NTC/MM/INT/ISP/1/067/2559
แม้ในปัจจุบันจะมีระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมากมาย ทั้ง Line, Skype ฯลฯ แต่ระบบสื่อสารเหล่านี้ ไม่สามารถใช้ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการติดต่อในเชิงธุรกิจนั้น เราทำกันผ่านระบบ PABX กันมานาน เวลาจะติดต่อถึงตัวบุคคลภายในองค์กร ก็มักจะต้องทำผ่านระบบ PABX ด้วยกันทั้งนั้น เนื่องจากระบบ PABX มีระบบตอบรับอัตโนมัติ และสามารถแบ่งกลุ่มแยกสายเรียกเข้าไปยังแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปัจจุบัน IPPBX ก็สามารถทำงานได้เรียเท่ากับ PABX แล้ว) ท่านสามารถดูตัวอย่างการเชื่อมต่อ PABX เข้ากับระบบ VOIP ในรูปแบบต่างๆ ตามด้านล่างนี้
 
ABOUT US  |  MA SUPPORT  |  SPEED TEST  |  Check IP WAN  |  DOMAIN AVAILABILITY